Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách năm 2023:
     Quyết định công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.
     Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023;
     Dự toán thu chi NSNN Quý I-2023;
     Dự toán thu chi NSNN Quý II-2023;
     Dự toán thu chi NSNN Quý III-2023
Công khai ngân sách năm 2022:
     Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022;
Công khai ngân sách năm 2021:
     Số liệu Dự toán thu chi ngân sách năm 2021
Công khai ngân sách năm 2020
     Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020;
     Số liệu xét duyệt Quyết toán năm 2020:
Công khai ngân sách năm 2019:
     Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019;
     Số liệu Quyết toán năm 2019;
Công khai ngân sách năm 2017:
     Dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2017;
     Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2017;
     Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2017.
Công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 2017:
     Quyết định công khai Dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017;
     Quyết định công khai Quyết toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2017;
     Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2017.


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com