Đường dây nóng
Điện thoại: 0915348686
Fax: 0225.3551636
Email: cangvu1@gmail.com
Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 I. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN TNĐ TRONG TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP HẾT HIỆU LỰC

TT Tên bước Mô tả
1 Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I nơi quản lý bến.

- Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I tiếp nhận hồ sơ xem xét, hướng dẫn, kiểm tra thực tế bến nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì tiếp nhận và xác nhận vào hồ sơ, chuyển hồ sơ về Phòng Cảng bến thẩm định cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2 Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Đại diện Cảng vụ nơi quản lý bến tiếp nhận
3 Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa.

b. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

4 Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân có bến.
6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I.

b. Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I tại nơi quản lý bến tiếp nhận hồ sơ và Phòng Cảng bến thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I thẩm định.

c. Cơ quan phối hợp: Không.

7 Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa.

- Mức thu 40.000 đồng (được quy định tại Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa)

8 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính Theo Mẫu 3b của Thông tư 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ GTVT.
10 Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Nếu các chỉ tiêu trong Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa không thay đổi thì trong đơn đề nghị ghi rõ tình trạng bến không thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần trước. Trường hợp các chỉ tiêu nói trên có thay đổi thì Đơn đề nghị cấp phép lại ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã nộp lần trước kèm theo các giấy tờ về những thay đổi này;

- Bến thuỷ nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, vị trí cảng, bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi;

- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tầu thuyền. Công trình cầu đảm bảo điều kiện an toàn, luồng vào cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định;

- Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định;

- Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu của cầu cảng hoặc sức chịu lực của công trình bến;

- Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với hàng nguy hiểm;

- Đối với bến hành khách phải có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy cảng, bến và bảng niêm yết giá vé.

11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Thông tư 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

 II. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN TNĐ TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ SỰ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI CÁC NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP ĐÃ ĐƯỢC CẤP

TT Tên bước Mô tả
1 Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I nơi quản lý bến.

- Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I tiếp nhận hồ sơ xem xét, hướng dẫn, kiểm tra thực tế bến nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì tiếp nhận và xác nhận vào hồ sơ, chuyển hồ sơ về Phòng Cảng bến thẩm định cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2 Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Đại diện Cảng vụ nơi quản lý bến tiếp nhận
3 Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa.

- Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến.

b. Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).

4 Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân có bến.
6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I.

b. Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I tại nơi quản lý bến tiếp nhận hồ sơ và Phòng Cảng bến thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I thẩm định.

c. Cơ quan phối hợp: Không.

7 Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa.

- Mức thu 40.000 đồng (được quy định tại Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa)

8 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính Theo Mẫu 3b của Thông tư 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ GTVT.
10 Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Bến thuỷ nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, vị trí cảng, bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi;

- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tầu thuyền Công trình cầu đảm bảo điều kiện an toàn, luồng vào cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định;

- Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định;

- Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu của cầu cảng hoặc sức chịu lực của công trình bến;

- Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với hàng nguy hiểm;

- Đối với bến hành khách phải có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy cảng, bến và bảng niêm yết giá vé.

11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Thông tư 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

 III. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THUỶ NỘI ĐỊA TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ SỰ THAY ĐỔI NỘI DUNG SO VỚI GIẤY PHÉP ĐÃ ĐƯỢC CẤP

TT Tên bước Mô tả
1 Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I nơi quản lý bến.

- Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I tiếp nhận hồ sơ xem xét, hướng dẫn, kiểm tra thực tế bến nếu thoả mãn các điều kiện quy định thì tiếp nhận và xác nhận vào hồ sơ, chuyển hồ sơ về Phòng Cảng bến thẩm định cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2 Cách thức thực hiện Gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Đại diện Cảng vụ nơi quản lý bến tiếp nhận
3 Thành phần, số lượng hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa.
- Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nói trên.

b. Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).
4 Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân có bến.
6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I.

b. Đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC: Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I tại nơi quản lý bến tiếp nhận hồ sơ và Phòng Cảng bến thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực I thẩm định.

c. Cơ quan phối hợp: Không.

7 Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa.

- Mức thu 40.000 đồng (được quy định tại Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa)

8 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính Theo Mẫu 3b của Thông tư 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ GTVT.
10 Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Nếu các chỉ tiêu trong Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa có thay đổi thì Đơn đề nghị cấp phép lại ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã nộp lần trước kèm theo các giấy tờ về những thay đổi này;

- Bến thuỷ nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, vị trí cảng, bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi;

- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tầu thuyền Công trình cầu đảm bảo điều kiện an toàn, luồng vào cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định;

- Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định;

- Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu của cầu cảng hoặc sức chịu lực của công trình bến;

- Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với hàng nguy hiểm;

- Đối với bến hành khách phải có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy cảng, bến và bảng niêm yết giá vé.

11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Thông tư 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.


Đang tải dữ liệu!!!

Bản quyền thuộc về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I
Địa chỉ: Số 10, Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3837417 * Fax:(0225) 551636 * Email: cangvu1@gmail.com